Login

Auteursrechten

Auteursrecht
De auteurswet is van toepassing op muziekwerk, waarvan de auteur nog leeft, of niet langer dan 70 jaar geleden overleden is. De auteur(s) sluit(en) een overeenkomst met een uitgever om hun werk te publiceren. De uitgever krijgt van de auteur(s) het exclusieve recht om muziek te vermenigvuldigen op papier of andere vormen, waarin het aan derden ter lezing kan worden aangeboden. Onder aan de muziek staat daarom vaak vermeld:  ©  Copyright <uitgeversnaam, jaartal>

Koormuziek kent in de regel twee auteurs, de componist en de tekstschrijver. Beiden ontlenen aan de auteurswet hun rechten.
In de verkoopprijs van muziek ligt een deel besloten dat aan de auteur(s) ten goede komt. Muziek kopiëren is dus rechtstreeks broodroof van de auteur(s) en de uitgever.

Regeling Additioneel kopiëren
In het verleden heeft de stichting Musi©opy een licentie aangeboden. Als uw koor in het bezit is van een licentie, mag muziek die voor alle leden nieuw is aangeschaft, onder zeer strikte voorwaarden, worden aangevuld met enkele kopieën. 

Standpunt van de KCZB
De KCZB staat op het standpunt dat de regeling in de praktijk overbodig is. Als u muziek nieuw heeft aangeschaft, is de kans gering dat u in de toekomst muziek te kort komt. Bladmuziek kan altijd worden bijbesteld als u te kort komt voor enkele koorleden. Vergroten van muziek, omdat het te klein gedrukt is, is naar onze mening toegestaan, als uw koor voor alle leden originele muziek nieuw heeft gekocht. De auteurs en uitgever derven daardoor immers geen inkomsten.

Sluit de licentie dus alleen af als u er echt gebruik van denkt te kunnen maken.
De licentie is NOOIT een legitimatie om alle muziek vrij te mogen kopiëren!

BUMA / STEMRA
Naast het © Copyright regelt de auteurswet ook nog de rechten die betaald moeten worden als een werk in het openbaar wordt uitgevoerd (BUMA), of de rechten die verschuldigd zijn als een werk wordt vastgelegd op een CD ("mechanisch reproductierecht"). Dit laatste recht wordt ook door STEMRA geregeld.

=======================================================================================

Geacht koorbestuur,

Wellicht ten overvloede willen wij uw aandacht vragen voor het volgende.
Helaas komt het nog te vaak voor dat binnen de koorverenigingen reeds aangeschafte bladmuziek wordt gekopieerd.
Afgelopen najaar, tijdens een overleg, hebben een aantal muziekuitgeverijen de KCZB gevraagd om het verbod op het kopiëren van bladmuziek nog eens bij de haar aangesloten koorverenigingen onder de aandacht te brengen.

Het kopiëren van de partituur van een auteursrechtelijk beschermd muziekwerk is in de Auteurswet verboden. Het is uitsluitend toegestaan een kopie van een klein gedeelte van de partituur te maken die alleen bedoeld is voor eigen oefening of studie van een natuurlijke persoon zonder commercieel oogmerk.
Een volledige kopie van een partituur of een gehele stem daaruit mag dus niet worden gemaakt!

Een werk is beschermd als zowel de componist als de tekstdichter alsmede een eventuele bewerker minder dan 70 jaar geleden overleden zijn.
Ook het kopiëren van een muziekwerk dat buiten deze periode van bescherming valt, is soms niet toegestaan. Wanneer een uitgeverij muziek uitgeeft in drukwerk is er immers sprake van een vorm van bewerken, waardoor toch weer de auteursrechtelijke bescherming van toepassing is. Een fotokopie van de partituur van een reeds lang overleden componist kan daardoor toch in strijd zijn met de Auteurswet.

De Auteurswet beschermt niet alleen de rechten van de makers (de componisten en tekstdichters), maar ook van de makers van bladmuziek, de muziekuitgevers.
De Auteurswet staat musici alleen toe om korte gedeelten van een partituur voor eigen gebruik te kopiëren. 
Integrale kopieën mogen alleen worden gemaakt wanneer de originelen niet meer te verkrijgen zijn.

De standaardregel luidt dus dat kopiëren van bladmuziek niet is toegestaan!
Ook het vergrotend kopiëren van bladmuziek, bijvoorbeeld voor slechtzienden, is verboden.

Als u als koor, muziekvereniging of orkest bladmuziek wilt kopiëren, dan moet u hiervoor aan de rechthebbenden toestemming vragen. Dit is wettelijk gezien verplicht.

KCZB Bestuur
Mede namens de Nederlandse uitgevers: ProMusic; Nootzaak; Molenaar; Koormuziek.NL; EFKO Music; Albersen Verhuur