KCZB - DE GROOTSTE KORENBOND VAN NEDERLAND

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een onafhankelijke raad bestaande uit drie leden (net als de bestuursleden ook vrijwilligers) die worden benoemd door de Algemene Vergadering na een voordracht door het Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak op het functioneren van het Bestuur. Om deze taak op goede wijze te kunnen uitvoeren ontvangt zij alle stukken die voor de uitvoering van haar taak van belang zouden kunnen zijn en kan zij, als zij dat wenst, aanvullende informatie opvragen.

Voor het Bestuur is de Raad van Toezicht niet alleen toezichthouder, maar ook een belangrijk klankbord voor alle vraagstukken die op het bord van het Bestuur terecht komen. Samen wordt (tenminste) viermaal per jaar vergaderd. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering brengt de Raad van Toezicht verslag uit van haar bevindingen.

 

  Voorzitter M.A.P.  Michels (Rinus)
       
  Vicevoorzitter D. Louter (Dirk)
       
  Lid J. Piksen (Jeroen)